Bestuur en toezicht

Het bestuur van de Kleine Ambassade legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting en dient primair het belang van de Kleine Ambassade in relatie tot haar maatschappelijke functie. Bij de beleidsvorming maakt het bestuur een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn. Het bestuur bestaat uit:

  • Renate van der Donk (voorzitter)
  • Erik Korenstra
  • Harmen van der Wetering

De functie van bestuurder is onbezoldigd. De bestuurders zijn aangesteld als directeur van de Kleine Ambassade, deze functie is bezoldigd. De vergoedingen van de directeur liggen ruimschoots onder de norm zoals die is vastgesteld in de ‘adviesregeling Beloning Directeuren Goede Doelen’, onderdeel van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat het bestuur met advies terzijde.

Leden raad van toezicht:

  • Mevr. F. den Hartog (voorzitter)
  • Mevr. M. van den Eshof
  • Mevr. M. Klösters
  • Vacature

De leden van de Raad van toezicht zijn onbezoldigd en ontvangen ook geen vacatiegelden.

Bank

Rabobank: NL35 RABO 0156 2357 73

KvK

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24475497.

RSIN

821447294

ANBI

De Kleine Ambassade is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.